กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรกนก ทรวงโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอุมา ทุ่มกระโทก
ครูอัตราจ้าง