ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบรรเจิด ทานกระโทก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรรณศิริ กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3