ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศุภิดา ชวนประโคน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวิไลวรรณ จูงกลาง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวอรอุมา ทุ่มกระโทก
ครูอัตราจ้าง