ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายสาย เทียมกระโทก