ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูบรรเจิด ทานกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูอุบล อุทิศสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูวิจิตร เหล่าชุมพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวภัทร์พิชชา ศรีเทพ
ครู คศ.2

นายสถิตย์ ศรีนวล
ครู คศ.1