ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูบรรเจิด ทานกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูอุบล อุทิศสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

ครูวิจิตร เหล่าชุมพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวภัทร์พิชชา ศรีเทพ
ครู

นายสถิตย์ ศรีนวล
ครูผู้ช่วย