ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นายอุทิศ พงษ์ภาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวอุบล อุทิศสาร
ครู คศ.3