ฝ่ายบริหารบุคคล

นายอุทิศ พงษ์ภาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวอุบล อุทิศสาร
ครู คศ.3

ครูพณิตา สุกเกรียม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

ครูสำเรียง ทานกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0