ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ครูอำนาจ พูนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูวรรณศิริ กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจันทร์จิรา บุญครอบ
ครู คศ.1

นายสถิตย์ ศรีนวล
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ ชาวดอน
ครูผู้ช่วย