ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

ครูพัชรินทร์ ทิศกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ครูละเอียด แทวกระโทก
ครู คศ.3

ครูอัญชัญ พูนศรี
ครู คศ.3

นางสาวศุภมาส พลาญชัย
ครู คศ.1