ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิจิตร เหล่าชุมพล
ครู คศ.3