ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำนาจ พูนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางละเอียด แทวกระโทก
ครู คศ.3

นางวิจิตร เหล่าชุมพล
ครู คศ.3