กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูอำนาจ พูนศรี
ครู คศ.3

ครูละเอียด เริืองมะเริง
ครู คศ.3

ครูวิจิตร เหล่าชุมพล
ครู คศ.3