กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูมาลัย สุขุมามาศ
ครู คศ.3