ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปวีณา หนึ่งกระโทก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ