ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญชัญ พูนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุไร ธงกระโทก
ครู

นางสาวภัทรืพิชชา ศรีเทพ
ครู คศ.2