ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)

นางสาวชัญญานุช นนกระโทก
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอนัตยา พุทธบุรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลลดา เทียนมงคล
พนักงานราชการ

นางสาวภาวิตา ใสโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายธนภัทร เถื่อนกลาง
นักการภารโรง