ครูประจำชั้น

นายอุทิศ พงษ์ภาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศุภมาส พลานชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสำเรียง ทานกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางมนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพัชรินทร์ ทิศกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัทร์พิชชา ศรีเทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิจิตร เหล่าชุมพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางละเอียด เรืองมะเริง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมาลัย สุขุมามาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพณิตา สุกเกรียม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสถิตย์ ศรีนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมเกียรติ เฉียดกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกรกนก ทรวงโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1