ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น

นายอุทิศ พงษ์ภาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุภัทรา อินณรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศุภมาส พลานชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวภัทร์พิชชา ศรีเทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพัชรินทร์ ทิศกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวิจิตร เหล่าชุมพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางละเอียด แทวกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยเชษฎ์ ปานพรมมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสถิตย์ ศรีนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอุไร ธงกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกรกนก ทรวงโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวรรณศิริ กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจันทร์จิรา บุญครอบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑารัตน์ ชาวดอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวีณา หนึ่งกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางอัญชัญ พูนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3