ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์จิรา บุญครอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสถิตย์ ศรีนวล
ครู คศ.1