กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุบล อุทิศสาร
ครู คศ.3

ครูพัชรินทร์ ทิศกระโทก
ครู คศ.3

ครูมนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ
ครู คศ.3