ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุบล อุทิศสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชรินทร์ ทิศกระโทก
ครู คศ.3

นายชัยเชษฎ์ ปานพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ คำหวล
ครูผู้ช่วย