ปฐมวัย

นางมนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

ครูสำเรียง ทานกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศุภามาศ พลานชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0