ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศุภามาศ พลานชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสุภัทรา อินณรงค์
ครูผู้ช่วย