ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ไพฑูรย์ (โป๊ะ)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2468 - 2472
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่อง เทียมกระโทก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472 - 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายพรม กิจพิพัฒนสุขชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ทานกระโทก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ธัมมานุวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ทานกระโทก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย จ่ามมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงศ์ จ่ามมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง นิตย์กระโทก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย จ่ามมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงศ์ จ่ามมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ บุญญพาพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย จ่ามมาตย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงศ์ จ่ามมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548- 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิสมัย ขวัญมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ สุภารีย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558- 3 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ พงษ์ภาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางนิติญา นิเรียงรัมย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น แท่นนอก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน