ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็น Coaching and Mentoring โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active learning นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,11:34   อ่าน 12 ครั้ง