ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ด่วนนน !!เรื่อง​การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ​(COVID-๑๙) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทุกท่าน

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ทำให้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๓     โดยมีสาระสำคัญในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  และให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn  From  Home)      ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ จึงมีมาตรการดำเนินงานเร่งด่วนในระยะเตรียมการ (วันที่  ๗  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓)  โดยสำรวจความพร้อมของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล  ระหว่างวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  นั้น

 

ดังนั้น  โรงเรียนจึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบและขอความร่วมมือ  ดังนี้ 

๑. ให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้  เช่น  หนังสือราชการผ่านช่องทางครูผู้สอนและครูประจำชั้นที่ออกพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง , Facebook โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา , เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (www.swangvittaya.ac.th) , หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  เป็นต้น 

. ครูผู้สอน (ครูประจำชั้น) สร้างเครือข่ายผู้ปกครองทุกชั้นเรียน ด้วย Platform ต่าง ๆ เช่น Line , Facebook , website อื่นๆ  เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์  แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมตามที่ครูผู้สอน (ครูประจำชั้น) กำหนด

. ครูประจำชั้นจะออกสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ทุกชั้น  ในการจัด   การเรียนรู้ด้วย ICT ตามแบบฟอร์มที่ สพป.นครราชสีมา เขต ๒  กำหนดมา 

รูผู้สอนและครูประจำชั้นพร้อมสำหรับการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และพร้อมออกพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง       เพื่อตรวจแบบฝึกหัด  ใบงานของนักเรียน  พร้อมการให้คำแนะนำ  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง  ส่วนวันและเวลาในแต่ละสัปดาห์ครูผู้สอนและครูประจำชั้นจะเป็นผู้กำหนดเองตามที่ตกลงกันไว้กับผู้ปกครอง

 

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่าน  ๓  ช่องทางการรับชม (โทรทัศน์ดาวเทียมระบบ KU Band  ช่อง ๑๘๖  ๒๐๐ , เว็บไซต์ www.dltv.ac.th , บนสมาร์ทโฟน แอพลิเคชั่น DLTV (๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)  ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ๓  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย  ชั้น ป.๑  ๖  จัดรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  การ  และกลุ่มบูรณาการ  ม. ๑  ๓ จัดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง  เริ่มออกอากาศวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ผู้ปกครองจะต้องรายงานการเข้าเรียนของนักเรียนและรายงานให้ครูผู้สอน (ครูประจำชั้นทราบในแต่ละวัน  ระหว่างเวลา  ๐๗.๐๐  ๐๘.๓๐  น.  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตามช่องทาง Platform ต่าง ๆ เช่น Line , Facebook , website  ตามที่สร้างเครือข่ายกับครูผู้สอน (ครูประจำชั้น) 

๗. ผู้ปกครองจะต้องช่วยดูแลนักเรียน  เป็นเพื่อน  เป็นพี่เลี้ยง  ในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดเวลาในการออกอากาศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

เรื่อง  การรับหนังสือเรียน  การรับอุปกรณ์การเรียน  เมื่อโรงเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จะประสานงานการรับผ่านทางครูประจำชั้นที่ออกพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง (วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓)  ส่วนในเรื่องการประชุมผู้ปกครอง  การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และการเปิดเตรียมความพร้อม เมื่อมีการประกาศยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน (๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓)  หรือ    การประกาศการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จาก ศบค. / ศบค.จังหวัด  ทางโรงเรียนจะแจ้งและนัดหมายผู้ปกครองให้ทราบอีกครั้งทางช่องทางต่างๆ ที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

​    ขอแสดงความนับถือ 

                                                                 
                                                     นายอุทิศ พงษ์ภาลี

 

     (นายอุทิศ  พงษ์ภาลี)

           ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  

โทร๐๘-๙๕๗๘-๗๓๗๗ (ผอ.อุทิศ)

Facebook : โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

เว็บไซต์ : www.swangvittaya.ac.th

 

 

#เรียนรู้อยู่ที่บ้าน  #Learn  From  Home  #โรงเรียนอาจหยุดเรียนได้  แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

#เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน  เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูผู้ช่วย


โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,13:36   อ่าน 177 ครั้ง