คณะผู้บริหาร

นายอุทิศ พงษ์ภาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา