ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับก่อนประถมศึกษา  
อนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) - 3
2. ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
2. ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3