ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.    พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.    บริหารจัดการศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

1.    นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.    ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษา

4.    ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา