ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา มุ่งจัดการศึกษาและให้โอกาสแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีจิตสาธารณะ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนทันเหตุการณ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ใฝ่ดี  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและสามารถดำรงชีพในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญา
ความรู้  คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน

มารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจการกีฬา

เอกลักษณ์โรงเรียน
สะอาด  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน