ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา มุ่งจัดการศึกษาและให้โอกาสแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีจิตสาธารณะ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนทันเหตุการณ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ใฝ่ดี  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและสามารถดำรงชีพในสังคมอย่างมีความสุข
 
ปรัชญา
ความรู้  คู่คุณธรรม
 
อัตลักษณ์โรงเรียน

ซื่อสัตย์ มารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจการกีฬา
 
เอกลักษณ์โรงเรียน
สะอาด  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน