ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียน    ชุมชนสว่างวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  -   หมู่ที่อำเภอ    จักราช      จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล  ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น   มีเนื้อที่   6  ไร่  -    งาน   6    ตารางวา    

               ก่อตั้งเมื่อ  1 มกราคม  พ.ศ. 2488  นายสร่าง -  นางแจ้    จ่ามมาตย์    ได้ยกที่ดินจำนวน  6  ไร่  ให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  ที่บริเวณบ้านโคกหนองโสน  ซึ่งเป็นศูนย์รวมของตำบลสีสุกแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาล  ตำบลสีสุก 1 (บ้านโคกหนองโสน)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2488  มี  นายพรม กิจพัฒนาสุขชัย  (ชื่อสกุลเดิม ทานกระโทก)  เป็นครูใหญ่

                 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสว่างวิทยา   เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่ยกที่ดินให้และเป็นผู้จัดหาสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน  เป็นอาคารไม้แบบ  ป.2  ชั้นเดียวใต้ถุนสูงจนสำเร็จและในปีการศึกษา 2520  ได้ชื่อว่า โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จนถึงปัจจุบัน