ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชาย   9  คน  
หญิง  9  คน  

รวม   18  คน