ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชาย   16  คน  
หญิง  9  คน  

รวม   35  คน