ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชาย   14  คน  
หญิง  11  คน  

รวม   25  คน