ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชาย   20  คน  
หญิง  28  คน  

รวม   48  คน