ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชาย   14  คน  
หญิง  13  คน  

รวม   27  คน