ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชาย   13  คน  
หญิง  10  คน  

รวม   23  คน