ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชาย   14  คน  
หญิง  12  คน  

รวม   26  คน