ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชาย   20  คน  
หญิง  14  คน  

รวม   34  คน