ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชาย   19  คน  
หญิง  26  คน  

รวม   45  คน