ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชาย   21  คน  
หญิง  14  คน  

รวม   35  คน