ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชาย   11  คน  
หญิง  11  คน  

รวม   22  คน