ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชาย   11  คน  
หญิง  7  คน  

รวม   18  คน