ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชาย   18  คน  
หญิง  13  คน  

รวม   31  คน