ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชาย   8  คน  
หญิง  9  คน  

รวม   17  คน