ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชาย   11  คน  
หญิง  6  คน  

รวม   17  คน