ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชาย   8  คน  
หญิง  9  คน  

รวม   17  คน