ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชาย   15  คน  
หญิง  15  คน  

รวม   30  คน