ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชาย   14  คน  
หญิง  15  คน  

รวม   29  คน