ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชาย   16  คน  
หญิง  10  คน  

รวม   26  คน