ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชาย   18  คน  
หญิง  10  คน  

รวม   28  คน