ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชาย   22  คน  
หญิง  14  คน  

รวม   36  คน