ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชาย   7  คน  
หญิง  8  คน  

รวม   15  คน