ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชาย   10  คน  
หญิง  7  คน  

รวม   17  คน