ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชาย   12  คน  
หญิง  7  คน  

รวม   19  คน