ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชาย   10  คน  
หญิง  8  คน  

รวม   18  คน