ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ชาย   8  คน  
หญิง  8  คน  

รวม   16  คน