ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชาย   17  คน  
หญิง  9  คน
 

รวม    26  คน