ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ชาย   13  คน  
หญิง  9  คน
 

รวม    25  คน