ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
14 มิ.ย. 63 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 
อนุบาลและชั้นประถมศึกษา เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ชั้นมัธยมศึกษา เวลา 13.00-16.00 น.
หอประชุมโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม. 1

การรับสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2

วันที่ 3 – 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

คุณสมบัติ

1.  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.  เป็นโสด

หลักฐานการสมัคร 

(** หากสมัครออนไลน์ หลักฐานทั้งหมด พร้อมฉบับจริง ให้นำมายื่นที่โรงเรียนในวันมอบตัว)

  1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

  4. สำเนาหลักฐานระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) (พร้อมรับรองสำเนา)  หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)  จำนวน  1  ฉบับ

  5. รูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน  2  ใบ (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปด้วยทุกรูป อย่าให้ทับใบหน้า)


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา หรือคลิก "กรอกใบสมัคร" -->   http://register.thaischool.in.th/index.php

** นักเรียนที่ยื่นใบสมัครที่โรงเรียนแล้ว ไม่ต้องกรอกในสมัครออนไลน์อีก เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน

 หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ฝ่ายงานรับสมัครนักเรียน 098-264-6329

ห้องศูนย์ข้อข่าวสาร โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา หรือ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ฝ่ายรับสมัครนักเรียน
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 โรงเรียนเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมารับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
30 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561
08 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
07 เม.ย. 62 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "ครบรอบ 94 ปี โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา"
03 เม.ย. 62 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
01 เม.ย. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
30 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
30 มี.ค. 62 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์
29 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
28 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้น ป.1-5 และ ม.1-2
28 มี.ค. 62 ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
26 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
26 มี.ค. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
25 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561
23 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
21 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
17 มี.ค. 62 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
16 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562
14 มี.ค. 62 ถึง 20 มี.ค. 62 นักเรียนติด 0 ร มส สอบแก้ตัว
13 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
13 มี.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
13 มี.ค. 62 กิจกรรมถนนแห่งการเรียนรู้ (วันสุดท้ายของการเรียน)
11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 สอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
09 มี.ค. 62 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562
06 มี.ค. 62 สอบ NT ป.3 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
06 มี.ค. 62 หยุดเรียนภายในระดับชั้น ประถมศึกษา (ยกเว้น ป.3 มาสอบ NT)
06 มี.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
05 มี.ค. 62 วันสุดท้ายของการเรียนก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)
28 ก.พ. 62 ถึง 04 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562
26 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
31 พ.ค. 61 การประกวดทักษะภาษาไทย ระดับศูนย์เครือข่ายจักราช 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
16 พ.ค. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา/เครื่องแบบนักเรียนตามตารางเรียนประจำวัน บริหารทั่วไป
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 โรงเรียนเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- รับอุปกรณ์การเรียน
- รับหนังสือเรียน
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
30 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560
วิชาการ
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(โรงเรียนมั่วไป) ปีการศึกษา 2561
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(โรงเรียนมั่วไป) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
04 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561
บริหารทั่วไป
01 เม.ย. 61 ถึง 13 พ.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560 
บริหารทั่วไป
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (โรงเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (โรงเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ฝ่ายวิชาการมัธยม
31 มี.ค. 61 โรงเรียนจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น อ2-ม3
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา งบประมาณ
30 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
อาคารอเนกประสงค์/ชุดนักเรียน วิชาการ
29 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียนปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการเรียนปลายปี นักเรียนชั้น ป1-6 และปลายภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้น ม1-3 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
เว็บ สทศ. วิชาการ
25 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
เว็บเพจ สทศ. วิชาการ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โรงเรียนทั่วไป)ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
24 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
22 มี.ค. 61 ส่งคะแนนสอบครูประจำชั้น
คุณครูประจำรายวิชา รวบรวมคะแน ส่งคะแนนสอบให้ครูประจำชั้น เพื่อดำเนินการต่อไป
วิชาการ
18 มี.ค. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
17 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561
มอบตัวนักเรียนก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (4ขวบ) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
16 มี.ค. 61 กิจกรรมถนนแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "ถนนแห่งการเรียนรู้"
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.2- ม.3
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วิชาการ
16 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61 ตารางสอบแก้ตัว 0 ร มส.
สอบแก้ตัว 0 ร มส. สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ที่ ติด 0 ร มส.
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วิชาการ
14 มี.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
12 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 สอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2/2560
สอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
10 มี.ค. 61 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (4ขวบ)
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
07 มี.ค. 61 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
28 ก.พ. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) อนุบาล 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา บริหารทั่วไป
27 ก.พ. 61 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 , ป.4 และ ป. 5
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. ระดับชั้น ป.2 , ป.4 และ ป. 5
วิชาการ
21 ก.พ. 61 ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
วิชาการ
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 และ ม. 2
สอบข้อสอบมาตรฐานกลางของ สพฐ. ระดับชั้น ม.1 และ ม. 2
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา/ชุดนักเรียน วิชาการ
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลุกเสือโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8-9 ก.พ. 61 เป็นเวลา 3วัน 2 คืน
ค่ายลุกเสือโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา/เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.พ. 61 สอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
วิชาการ
03 ก.พ. 61 สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
วิชาการ
16 ม.ค. 61 วันครู -หยุดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน-
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หยุดเรียนกรณีพิเศษ 1 วัน วันที่ 16 มกราคม 2561 เนื่องในวันครู ประจำปี 2561
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561
อาคารอเนกประสงค์
09 ม.ค. 61 สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วิชาการ
09 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วิชาการ
01 ม.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 61 หยุดวันขึ้นปีใหม่และหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ (ป.4 - ป. 6) ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ (ป.4 - ป. 6) 
ณ ค่ายลุกเสือสุนิตา    อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา/เครื่องแบบลูกเสือสำรอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2560
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2560
นักเรียนชั้น อ.2 - ม. 3 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
23 ธ.ค. 60 ถึง 24 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี คณะครูสายชั้นมัธยม
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 แข่งขันศิลแหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น(โรงเรียนหยุดเรียนเป็นการภายใน 1 วัน พฤ.21ธ.ค.ุ60)
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลแหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1 การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส)

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ อำเภอโนนศิลา  และอำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น วิชาการ
12 ธ.ค. 60 ถึง 13 ธ.ค. 60 สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา /นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน/ แต่งกายชุดนักเรียน สุภาพเรียบร้อย วิชาการ
12 ธ.ค. 60 สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา วิชาการ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานวิชาการ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมเฉลิมชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
13 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป